Pagpayag ng Ma’na ng Laa Ilaaha Illaa Allah

Khutba 1

Kariko ng kabantugan, puji aw pagpakag-was yangut gayd Kanan na tuhan ng kariko ng baranyawa. Yan yang Allahu subhaanahu wa taala, yang yabawi sang kariko ng iyyan sining babawan ng dunia aw kariko ng iyyan sang tas ng langit. Yan yang Allahu taala, yang way kapagunawa, way katumpok aw way kaparis. Pagasak-siyan naton kamu na way lain Tuhan na lain pa Kanan na patot simbawn yasatabya gayd Kanan na Allahu Subahaanahu wa Taala. Pagasak-siyan naton kamu uman, na si Muhammad saw, olipon Nan aw sinugo Nan, na yapayapat aw yapasampay ng Kanan suguwan, na pinaagi nan yalupas kita sikon sang kadugguman padog sang kapawan.

Mga lumon sang agama ng Allah, Rahimakumullah (kawyan kamu ng Allah.)
Dakwa yang kanaton kamu pagpanginsukor, pagpasalamat, kay nanga? Sabap sang i-atagan pa kita kamu ng Allahu taala ng chansa atawa higayon na matunay yaning sambok na ifardo kanaton kamu ng Allahu taala, yaning pag-indog ng Sambayang ng Jumat. Panginsukuran naton kamu inyan ng dakwa-dakwa na pagpanginsukor sabap madayg sikon sang kanaton mayo kalumunan yang wa day kagaga pa na tumunay atawa umindog sining Sambayang ng Jumat, sabap awn dun asan, yang sabad kanilan adto da sang pakuburan, awn uman sabad kanilan yang yagapangkasakit, awn uman sabad kanilan yang yakabusy sang mga kadudunyay na mga parkala, aw madayg pa na mga sabapan. Sagaw, sabap sinyan, panginsukuran naton kamu ng dakwa na pagpanginsukor sang tuhan na yaatag kanaton mayo ng chansa na masamporna yaning Sambayang ng Jumat, Alhamdulillah.

Mga lumon sang agama ng Allah, rahimakumullah!
Kita kamu, mga olipon ng Allahu taala, kita kamu, suluguonon ng Allahu taala, aw gayd kita kamu na pyapakadakwa ng Allahu taala. Sambok kita na olipon sikon sang mga olipon ng Allahu taala, aw gayd sambok kita sang pyakapagkagwas, pyapakadakwa ng Allahu taala, sabap sang kanaton kamu pagta-at, pagsunod, sang kariko ng mga suguwan na iniwajib Nan kanaton yang pagpangagad sinyan na mga suguwan.

Magunawa ng ilambit ng Allahu taala sang Kanan kitab:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله – ال عمران:١١٠
“Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-naas, ta’muroona bil-ma’ruf wa tanhawna a’nil munkar, wa tu’minoona billah” – Suratu Ali Imran – 110
“Yang kaawn mayo na pinakamadjao na ummat yang ipalugwa sikon sang kawtawan, yagasugo ng kadjawan aw yagasada sang katan aw yagapamaratyaya sang Allahu taala…”

Yani na ayatan ng Allahu taala, yang yagapanginbunna na kita kamu na ummat ng Rasul Muhammad saw yang pinakamadjao na ummat na ipalugwa ng Allahu taala sining babawan ng dunia, sabap sang kanaton kamu pagsugo ng kadjawan, pagsagda ng katan aw pagpamaratyaya sang Allahu taala.
Aw gayd, apabila sino kanaton mayo yang di mag-guna, yang di sumugo ng kadjawan, di sumagda ng katan, aw di mamaratyaya sang Allahu taala, na way pagduduwa-duwa, inyan na manusya di ama-upod sang ibantog ng Allahu taala, di amakalasak sang ipakagwas ng Allahu taala.
Sagaw, apabila mallini kita kamu mga Lumon sang Agama ng Allah, na maupod sini na mga manusya na ibantog ng Allahu taala, sumugo kita ng kadjawan, sumagda kita ng katan aw mamaratyaya kita kamu sang Allahu taala, sini gayd na pamaagi amakalasak kita kamu sinyan na mga manusya na i-puji ng Allahu taala.

Mga lumon ko sang agama Islam na masayd sang kanak pangatayan!

Bilang mga muslim na yagata’at sang mga suguwan ng Agama Islam, kada sambok kanaton kamu kyawajiban na tigamun daw uno atawa uno-uno yang mga lasak sining kanaton agama. Tigamon naton kamu, na sang pagtigam naton ng lasak ng kanaton agama, ama-awn sang kanaton pangatayan yang Manog na Iman, Manog na Pamaratyaya, Manog na Pag-pangagad. Sagaw, dayt naton kamu tigamun sang hinay-hinay na pamaagi, hinay-hinay na pagtigam, supaya kadagan naton kamu ng madjao yang kanaton Agama Islam.

Sini na mabarakat na Allaw ng Jumat, in shaa Allah, tigamun naton kamu uno yang Ma’na ng Laa Ilaaha Illallah” atawa Ma’na ng Pagsaksi na Way lain Tuhan yasatabya Sang Allahu taala.

Tigamun naton kamu mga lumon sang Agama Islam, na yang “Laa Ilaaha Illaa Allah” yagapasabot na “Way tuhan, Way Gagaysa atawa way sino asan na Patot simbawn, Patot Pangagadan, Patot Pamaratyayan, Yasatabya gaid sang Allahu Taala”

Kariko ng pyagasimba na tuna pa sang Allahu taala, Batal, aw yang kanan pagsimba na Batal, aw sino man yang sumimba na tuna pa, lain pa sang Allahu Taala, inyan na manusya Kafir aw Mushrik atawa otaw na wa papamaratyaya aw otaw na yagasakoto sang Allahu taala.
Di mapakay na sumimba sang lain, magunawa ng pagsimba sang mga Rasul, pagsimba sang mga Malaikat, pagsimba sang mga Auliyaa-us Saliheen, pagsimba sang punuwan (kahoy), pagsimba sang mga barhala, aw uno pa asan, kariko ng pagsimba sinyan na mga gagaysa, na batal aw di tarimaun, sabap yang pagsimba kapatot gayd ng Tuhan ng Alameen, idto-idto Yang Allahu Taala!
Ilawng ng Allahu taala:
و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون – الذاريات:٥٦
“Wa maa khalaqtul-jinna wal-insa ilaa liya’buddon” Adh-dhariyaat-56
“Wa Ko abawi-a yang Jinn aw Manusya yasatabya Sumimba silan Kanak” – Yani na ayatan ng Allahu taala, yaga-paidag, yagapasabot na Kita, sarta sang mga Jinna, ibawi, i-adun, ng Allahu taala, para gayd sumimba, magtaat, magpa-olipon Kanan, wa kita abawi-a supaya sumimba sang mga Rasul aw Nabi, sang mga Malaikat, sang Bato aw Punuan, sagaw sino man kanaton yang sumimba sini na mga gagaysa na amaka-upod sang mga manusya na adami atawa alasak ng Allahu taala sang Kanan narka sabap sang pag-atag ng katumpok aw kapagunawa adi sang pagsimba sang Allahu taala!

Ilawng ng Allah
قا هو الله أحد – الإخلاص:١
“Qul Huwallahu Ahad” “Paglawnga Ya Muhammad, Idto-Idto yang Allahu Taala na Sambok da”
Ilawng pa ng Allah
و الاهكم اله واحد، لا اله الا هو الرحمن الرحيم: البقرة:٦٥
“wa ilaahukum ilaahu waahid, laa ilaaha illa huwa ar-rahmaan ar-raheem” Al-Baqara: 65 –
“aw yang Tuhan mayo, Tuhan na Sambok da, wa lain na tuhan yasatabya sang Ar-Rahmaan Ar-Raheem”
Tigamon naton kamu, na kariko ng mga kanabi-nabiyan, yagpasampay na way lain tuhan na dayt simbawn yasatabya sang Allahu taala, magunawa ni Nabi Nooh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Shu-aib, Nabi Ibraheem, Nabi Musa, Nabi Esa sampay da sang kanaton Nabi Muhammad saw.
Na yan yang ma’na ng pyagatawag na Tawheed, pagsambokbok sang Allahu taala adi sang pag-ibada, pagsimba Kanan…

Ilawng pa sagaw sang hadith ng Rasulullah saw, “Yang Kapatot ng Allahu taala, idto-idto yang Simbawn Yan aw di Magsakoto sang Pagsimba Kanan ng uno-uno na butang aw Kapatot uman ng manusya sang Allahu taala yang di yan siksaon apabila di yan magsakoto Kanan”

Aqoolo qawlee haza wa astaghfirullaha lee wa lakum wa lisaa-iril muslimeen min kulli dhanbin fastaghfirooho innahu huwal-ghafurur-raheem
Ikaduwa Na Khutbah:

Alhamdulillahi was-salaatu was-salaamu a’la rasulillah…

Amma Ba’du:

Mga lumon sang Agama ng Allahu taala!
Yapayag da naton kamu yang ma’na ng pagsaksi ng Laa Ilaaha Illallah… sagaw, sa uriyan ng pagtigam naton kamu, likayan naton yang kariko ng pagsimba ng tuna pa sang Tuhan ng Alameen, sikon sang Manusya, Punuan, Bato, Malaikat aw lain pa.
Barikan naton kamu:
1. Una: Yang mana ng Laa ilaaha illa Allah, idto-idto yang Laa Ma’booda Bi-haqqin illa Allah atawa Way Tuhan atawa way pyagasimba na Patot simbawn yasatabya sang Allahu Taala.
2. Ikaduwa: Di amasamporna yang Tawheed yasatabya sang paglikay ng Sakoto atawa Shirk.
3. Ikato: Yang hadap ng pagbawi sang manusya aw sang Jinn idto-idto yang pagsimba sang Allahu taala.
4. Ika-opat: Sino man sang manusya yang sumimba, magtaat lain pa sang Allahu Taala na inyan na manusya Mushrik aw Kafir.
5. Ika-lima: Kariko ng Kanabi-nabiyan aw Rasul yagda’wah sang kawman nilan ng paglikay sang Sakoto.
6. Ika-unom: Yang Tawheed idto-idto yang kapatot ng Allahu taala sang Kanan mga olipon.
7. Ika-pito: Sino man yang di magsambokbok sang Allahu taala na di matawag ng Muslim agad pa ng yaga-angkon ng kamuslim sang ginawa nan.
SALAAAWAT…

DUA…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s